給靈魂甘泉,自由閱讀廣場

帳號    


醒世恆言    P 1


作者:馮夢龍
頁數:1 / 142
類別:古典小說

 

作者:馮夢龍 / 第1頁 / 共326頁

 大小:

 第頁   
  
FireFox、Edge瀏覽器可關屏朗讀
Chorme則需開屏朗讀。


醒世恆言

  
 作品:醒世恆言
 作者:明·馮夢龍
 內容簡介:
 《醒世恆言》白話短篇小說集。明末馮夢龍纂輯。與馮氏的另二種話本小說集《喻世明言》(即《古今小說》)、《警世通言》合稱「三言」。「三言」之中此集問世最晚,出版于天啟七年(1627)。40卷,錄宋、元以來話本、擬話本40篇。所收宋、元舊作比前「二言」少一些,只占六分之一左右,絶大部分是明人話本和擬話本。其題材或來自民間傳說,或來自史傳和唐、宋小說。編撰者創作成分較多。其中有反映封建社會司法制度黑暗的《十五貫戲言成巧禍》,有反映愛情生活,表現市民愛情觀念的《賣油郎獨占花魁》等作品。內容修飾潤色較精,形象鮮明,結構充實完整,描寫細膩,不同程度反映了當時的社會面貌和市民思想感情。但有些作品帶有封建說教、因果報應宣傳和色情渲染。版本有明天啟七年葉敬池刊本,藏於日本內閣文庫,大連圖書館亦有此藏本。又有衍慶堂本。1958年人民文學出版社重加訂正增補出版。
 序稱《醒世恆言》是「繼《明言》、《通言》而刻」,「『明』者取其可以導愚也,『通』者取其可以適俗也,『恆』則習之而不厭,傳之而可久。三刻殊名,其義一也。」原刻不著撰人,僅題「可一主人評,墨浪主人較(校)」。凌□初《拍案驚奇序》說:「獨龍子猶氏所輯《喻世》等書,頗存雅道,時著良規……」。笑花主人《今古奇觀序》說:「墨憨齋增補《平妖》,窮工極變,……至所纂《喻世》、《警世》、《醒世》三言,極摹人情世態之歧……」。龍子猶、墨憨齋都是馮夢龍的別號,可見《醒世恆言》及其它二言,均系馮夢龍纂輯。


  
 作者簡介:
 馮夢龍是晚明文學家,生於萬曆二年(1574),卒於隆武二年,即清順治三年(1646)。長洲(今江蘇蘇州)人。字猶龍,又字子猶,別號龍子猶、墨憨齋主人、顧曲散人、詞奴等。少有才情、博學多識,曠達不拘名教細行。曾與文震孟、姚希孟、錢謙益等結社為文友。早年得督學南京之熊廷弼賞識,甄拔為雋才宿學。與兄夢桂、弟夢熊並有文名,世稱「吳下三馮」。但屢舉不中,曾于麻城就館謀生,講授《春秋》。後一度遊宦他鄉。天啟六年(1626)周順昌案發,閹黨緹騎橫行,他也受到迫害。崇禎三年(1630)以貢生任丹徒縣訓導;七年(1634)知福建壽寧縣,有政聲;十一年(1638)秩滿歸隱。1644年李自成推翻明室,繼而清兵南下,遂懷故國之情奔走浙閩間,鼓動抗清。1646年春憂憤而死(一說遇害于清兵)。
 正文
 敘


  
 史統散而小說興。始乎周季,盛于唐,而浸淫至于寧,韓非、列禦寇諸人,小說之祖也。《吳越春秋》等書,雖出炎漢,然秦火之青,著述猶希。迨開元以降、而文人乏筆橫矣。若通俗演義。不知何昉?按南宋供奉局,有說話人,如今說書之流。其文必通俗。其作者莫可專。泥馬倦勒,以太上享天下之養,仁壽清暇,喜閲話本,命內璫日進一帙,當意,則以金錢厚酬。於是內璫輩廣求先代奇蹟及閭裡新聞,倩人敷演進禦,以怡天顏。然一覽輒置,卒多浮沉內庭,其傳佈民間者,什不一二耳。然如《沅江樓》、《雙魚墜記》等類。又皆鄙俚淺薄,齒于弗馨焉。暨施、羅兩公,鼓吹鬍天。而《三國志》、《水滸》、《平妖》諸傳,遂成巨觀。要以韞玉違時,銷熔歲月,非龍見之日所暇也。
 皇明文治既鬱,靡流不波,即演義一斑,往往有遠過宋人者。而或以為恨乏唐人風致,謬矣。食桃者不費杏、絺縠讒錦。唯時所適,以唐說律宋,將有以漢說律唐,以春秋戰國說律漢,不至于盡掃羲聖之一畫不止!可若何?太抵唐人選言,入于文心;宋人通谷,諧于裡耳。天下之文心少而裡耳多,則小說之資于選言者少,而多資于通俗者多。試今說話人當場描寫,可喜可愕,可悲可涕,可歌可舞;再欲捉刀,再欲下拜,再欲決脰,再欲捐金。怯者勇,淫者貞,薄者敦、頑鈍者汗下。雖小誦《孝經》、《論語》,其感人未必如是之捷且深也。噫!不通俗而能之乎?茂苑野史氏,家藏古今通俗小說甚富,因賈人之請,抽其可以嘉惠裡耳者,凡四十種,畀為一刻。余顧而樂之,因索筆而弁其首。
 綠天館主人題
 第一卷 蔣興哥重會珍珠衫
 仕至千鐘非員,年過七十常稀,浮名身後有誰知?萬事空花遊戲。休逞少年狂蕩,莫貪花酒便宜。脫離煩惱是和非,隨分支閒得意。